Info stretnutie pre záujemcov o vzdelávanie
na druhom stupni (5.-9. ročník)

Žito info stretnutie

Manifest Ateliéru LES

„Nech sú všetky deti šťastné a v radosti spoznávajú svet.“
„To čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to čo nás delí.“

Ateliér LES vznikol z iniciatívy nás – rodičov, pretože sme chceli vytvoriť pre naše deti priestor, kde by mohli slobodne a zdravo rásť.

V roku 2014 sme založili Lesný klub Ateliér LES pre deti predškolského veku a neskôr aj vzdelávaciu skupinu pre prvý stupeň základných škôl: Školu slobodného učenia Ateliér LES, ktorá má v súčasnosti dve triedy. Následne v roku 2019 vznikla tvorivo vzdelávacia skupina ŽITO pre deti druhého stupňa základných škôl. Všetky naše aktivity uskutočňujeme v spolupráci s občianskym združením Ateliér 33.

Uvedomujeme si prirodzenú chuť detí poznávať svet a stávame sa ich inšpiratívnymi sprievodcami. Prirodzeným spôsobom podnecujeme v deťoch tvorivé a u každého jedinečné sebavyjadrenie a podporujeme široký rozvoj osobnosti dieťaťa.

Uvedomujeme si, že deti sa najlepšie učia prostredníctvom zážitku a interakcie a vlastných praktických skúseností a tomu prispôsobujeme výchovný proces. Rovnako, ako na poskytnutí čo najlepších podmienok pre poznávanie vonkajšieho sveta, nám záleží na poznaní ich vnútorného prežívania. Na rozvíjaní ich emocionálnej inteligencie, práce s pocitmi a podporovaní prosociálneho správania, čo považujeme za významné aspekty k výchove vyrovnaných, šťastných ľudí.

Významným aspektom je zrelosť a vnútorná sloboda sprievodcu a učiteľa. Nie je pre nás dôležitá dokonalosť, ale snaha byť najlepším, ako môžem byť a chuť učiť sa, rozvíjať sa a byť stále viac autentickým človekom. Najdôležitejšia je láska a radosť k svojej práci, k deťom a k životu, pretože, v takej atmosfére sú deti jednoducho radi a prirodzene nasávajú všetko potrebné.
Toto všetko je však možné len s absolútnou podporou rodičov, v našej úzkej spolupráci a s odovzdaním dôvery pedagógom. Kľúčovým je pre nás vzájomné spoznávanie sa a možnosť prepájania oboch svetov.

Les je súčasťou nášho každodenného života (Lesný klub Ateliér LES a Škola slobodného vzdelávania Ateliér LES). Sme deti mesta a cítime spätosť s prírodou, učíme deti rešpektu k sebe navzájom a láske k živému svetu okolo. Príroda je mocná čarodejka a my vieme, že nám dá vždy to, čo potrebujeme. V určitom období vývinu dieťaťa sa stáva kľúčovým prostredím pre vývin a poznávanie sveta aj seba. Učíme deti, že aj keď žijeme v meste, každá cestička vedie do lesa, ak chceme.

Pre detí predškolského obdobia a obdobie prvého stupňa je zázemie v blízkosti lesa a dlhodobý každodenný pobyt v prírode zásadným prvkom pre ich vývin, pre poznávanie sveta a seba.

Pre deti druhého stupňa sa stáva zázemím prostredie viac mestské – prostredie Novej Cvernovky, zároveň stále silno v spojení s prírodou. Prostredie, kde napojenie na živý organizmus diania okolo a možnosť zažiť reálny život dospelých pri činnosti, ktorej sa venujú naplno a s radosťou, zväčšuje rádius zážitkov a poznávania, a zároveň napojenie na prírodu stále zostáva – veľká záhrada (možnosť starostlivosti o vlastnú časť záhrady), blízkosť vinohradov a lesa, expedície do okolitej aj vzdialenejšej prírody.

Zázemím Lesného klubu Ateliér LES a Školy slobodného učenia Ateliér LES (prvý stupeň) je priestor v dome blízko Železnej studničky.
Zázemím pre tvorivo vzdelávaciu skupinu ŽITO – deti druhého stupňa – je Nová Cvernovka na Račianskej ulici.

Čo nás spája:
Láska k lesu – Prírodná pedagogika, zážitkové učenie.
Láska k deťom
Láska k umeniu – ako spôsobu kultivácie a rozvoja ľudského ducha

Vedomie, že dieťa je samostatná bytosť, ktorá prichádza na tento svet so svojim vlastným poslaním, potenciálom. Byť dieťaťu sprievodcom v naplnení jeho vlastného potenciálu.

Vedomie, že sa všetci každý deň učíme niečo nové a rastieme spolu s deťmi.

21616492_1980201888863058_5662149808574559342_n
071
21617787_1980199765529937_947127055085442619_n

Z čoho čerpáme:
Prírodná pedagogika, Intuitívna pedagogika, Waldorfská pedagogika, princípy Montessori pedagogiky

Prírodná pedagogika– pobyt v lese za každého počasia. Príroda sa svojou premenlivosťou a pestrosťou situácií, ktoré ponúka stáva nevyčerpateľným zdrojom vzdelávacích možností, ktorá deti rozvíja v ich celistvosti. Deti majú k dispozícií rôzne náčinie, pílky, lopatky, šmirgle, škrabky. Najčastejšie však deti k hrám požívajú materiál, ktorý sama príroda ponúka. Zdolávanie nerovného terénu pomáha v rozvoji obratnosti a koordinácie, ponúka deťom objaviť úplne prirodzeným spôsobom hranice svojich síl. Pobyt v takomto prostredí podporuje zdravé budovanie sebadôvery a dôvery vo svoje schopnosti. Prekonávanie prekážok, učenie sa jeden od druhého, vzájomná pomoc rozvíjajú prirodzeným spôsobom vedomie celku a prosociálne správanie, vlastná praktická skúsenosť. Pravidelný a dlhodobý pobyt na čerstvom vzduchu najviac priaznivo pôsobí na imunitný systém. Deti prežívajú rytmus zmien ročných období a prírodných javov.

Zážitkové učenie/škola zmyslov. Vďaka tomu, že deťom v prírode nie sú odovzdávané hotové informácie, hračky, postoje, prichádza dieťa k vlastným záverom na základe prežitej skúsenosti. Všetko okolo si môže ohmatať, prežiť, zakúsiť a tým si utvárať predstavu o možnostiach okolitého sveta. Hra a nezávislosť vo svete, ktorý sa sám vytvoril a nie je umelo zhotovený dospelými, je bezpodmienečne nutná pre rozvoj zdravej ľudskej osobnosti.

Intuitívna pedagogika – zdravá ľudskosť – vychádza z rozhodnutia pochopiť detský svet. Zameraná na to, aby sa deti stali človekom, ktorý je vnútorne slobodný, nezlomený, vie utvárať samostatne svoj život, vie čo chce, a vie to rozoznať od toho, čo chcú od neho iní alebo celá spoločnosť. Na to však, aby to deti dokázali, musia byť vo svojom raste sprevádzané a obklopené dospelými, ktorí to dokážu – ktorí takí sú.

Dospelý (učiteľ, sprievodca) – *byť sám sebou*, stále znova byť ochotný učiť sa to (neustála práca dospelého na svojom rozvoji, na procese rastu, ako na niečom prirodzenom, prúdiacom). A hlavne – byť naozaj rád s tými deťmi. Od takého človeka potom deti plnými dúškami nasávajú všetko, čo má vo svojej duši rád… Deti sa učia stávať sa podobnými učiteľovi – oni sa neučia zo slov, ale z činov učiteľa…

“Vo všetkom cvičení, hraní, pracovaní, a vlastne vo všetkom konaní vôbec, a tiež v prírodných procesoch, ak sú zdravé, jestvuje niečo “tečúce”, dobrovoľné prúdenie alebo rast, v ktorom je obsiahnutá úplne iná kvalita ako v takzvanom správnom, normálnom alebo inak bežne dostatočnom. Každopádne, je vždy možné presiahnuť toto normálne a správne, a až potom začína to podstatné/bytostné.”
Intuitívny prístup – vyzretosť, rovnováha medzi formou a uvoľnením formy

Waldorfská pedagogika – z Waldorfskej pedagogiky vychádza poznanie jednotlivých vývinových etáp dieťaťa. Waldorfská pedagogika je tiež inšpiráciou pre plán aktivít, pravidelný rytmus dňa, týždňa aj roka, pripomína dôležitosť poriadku v živote detí, vedie k uvedomeniu si premien prírody počas roka. To prináša do psychiky dieťaťa pocit bezpečia a stálosti vecí. Preto tiež usporadúvame pravidelné slávnosti, prirodzene reflektujúce dianie v prírode, ktoré zároveň poskytujú priestor pre stretnutie detí a ich blízkych.

Ďalším dôležitým prvkom je voľná hra. Pre rozvíjanie kreativity je nevyhnutná aktivita zvnútra dieťaťa. Snažíme sa o rovnováhu medzi voľnou hrou detí pre rozvoj ich vlastnej iniciatívy a medzi tvorivou spoločnou činnosťou vedenou pedagógom. Takisto o rovnováhu medzi nádychovými a výdychovými aktivitami počas dňa.

Nemenej dôležitým faktorom je prirodzené učenie napodobňovaním. Deti potrebujú vzor, všímajú si nás, aj keď si to nemyslíme.

Dôležité predpoklady dobrého vzoru: zmysluplná činnosť dospelého, deti sa ku nemu kedykoľvek môžu pridať, robiť veci s radosťou, skutočný živý záujem dospelého, o to, čo s deťmi robí, starostlivosť o svoj vnútorný život/ vnútorná práca dospelého (sprievodcu, vychovávateľa, učiteľa). Myslenie, cítenie, a konanie zrelého pedagóga tvoria jeden zmysluplný celok.

Montessori pedagogika (princípy Montessori pedagogiky) – je pre nás inšpiráciou hlavne tým, že vychádza z potrieb malého dieťaťa, učí ho rozvíjať jeho zmyslové vnímanie, ktorým objavuje okolité prostredie ale aj samo seba. Učiteľ v tomto prístupe podporuje prirodzený záujem dieťaťa, pomáha mu zafixovať si svoje pracovné návyky a poriadok, vytvárať si svoj vlastný názor, pracovať s chybou, ako súčasťou učenia a rastu.

Súčasťou prístupu je pre nás aj kvalitná strava, vzťah k jedlu, znalosti o pôvode surovín, ktoré používame a konzumujeme. K takémuto prístupu vedieme aj deti, aby jedlo bolo darom a nie samozrejmosťou.

Screenshot from 2024-01-16 14-03-35 400178575_10222470534741746_3934111471664817046_n 335125473_592754279402702_3381348251775163846_n

20993008_1956970261186221_5943081875502143829_n

428403773_774772961234733_6266847821727300915_n 428241940_1118795976202323_619831475090105747_n

352992635_10221707585068481_5069062552715981375_n

275174106_10223729748529578_8260663411963420424_n

17883883_1884406095109305_7247878787473037418_n

248256533_10223807982140834_2114966923237295443_n

Leave a Reply